Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57591
Title: Pháp luật về Công ty chứng khoán bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế
Other Titles: Legislation on securities companies to ensure compliance with international commitments
Authors: Nguyễn, Thị Thuận
Nguyễn, Thị Diệu Quỳnh
Keywords: Công ty chứng khoán;Luật chứng khoán;Luật và pháp chế
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Khoa Luật
Citation: Nguyễn, T. D. Q. (2016). Pháp luật về Công ty chứng khoán bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế.Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.
Abstract: CTCK là một tổ chức trung gian quan trọng trên thị trường chứng khoán, đóng vai trò tạo ra cơ chế huy động vốn cho thị trường, cung cấp một cơ chế xác định giá trị của các khoản đầu tư và giúp nhà đầu tư chuyển các khoản đầu tư thành tiền; do vậy, sự hình thành và phát triển của các CTCK sẽ tác động tích cực đến sự phát triển và hoàn thiện thị trường chứng khoán. Từng bước hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào tháng 01/2007, thể hiện nỗ lực tích cực, chủ động hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Việc gia nhập vào tổ chức thương mại toàn cầu này đặt ra những cam kết cụ thể cho các ngành, các lĩnh vực, trong đó có dịch vụ chứng khoán Việt Nam trong việc mở cửa thị trường theo lộ trình đã cam kết. Cam kết mở cửa thị trường chứng khoán khi gia nhập WTO thể hiện định hướng mở cửa nền kinh tế để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tích cực gắn kết nền kinh tế trong nước với bối cảnh kinh tế khu vực và toàn cầu.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57591
Language: vi
Format Extent: 108 tr.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008141.pdf
  • Description : 
  • Size : 545.19 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.