Pháp luật về giới hạn cấp tín dụng để đảm bảo an toàn toàn hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần tại Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57593Pháp luật về giới hạn cấp tín dụng để đảm bảo an toàn toàn hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần tại Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57593