Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57595
Title: Thực tiễn thi hành pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh
Other Titles: The legal implementation on value-added tax credit and refund through reality at Thuan Thanh District Tax Department - Bac Ninh province
Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương
Nguyễn, Thị Thùy Trang
Keywords: Thuế giá trị gia tăng;Luật thuế Việt Nam;Luật và pháp chế
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Khoa Luật
Citation: Nguyễn, T. T. T. (2016). Thực tiễn thi hành pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luâṭ Thuế giá tri ̣gia tăng (GTGT) là một trong những đạo luật thuế có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống kinh tế và tiêu dùng của xã hội. Từ khi Luâṭ thuế GTGT ra đời đã khắc phuc̣ được những nhược điểm của thuế doanh thu trước đây. Điểm nổi bật của thuế GTGT là khắc phục được nhược điểm thu trùng lắp, chồng chéo qua nhiều khâu của thuế doanh thu, nó chỉ đánh vào giá trị tăng thêm (được thể hiện bằng tiền lương, tiền công, lợi nhuận, lợi tức và các khoản chi phí tài chính khác) của các sản phẩm, dịch vụ tại mỗi công đoạn sản xuất và lưu thông, làm sao để đến cuối chu kỳ sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ thì tổng số thuế thu đƣợc ở các công đoạn sẽ khớp với số thuế tính theo giá bán cho người cuối cùng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57595
Language: vi
Format Extent: 88 tr.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008144.pdf
  • Description : 
  • Size : 509.19 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.