Pháp luật về bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57598Pháp luật về bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57598