Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57599
Title: Cải cách Tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền: Một số vấn đề chung
Authors: Lê, Cảm
Keywords: Cải cách Tư pháp;Việt Nam;Nhà nước Pháp quyền
Issue Date: 2003
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 19;Số 3
Abstract: Công cuộc cải cách tư pháp (CCTP) ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền (NNPQ) XHCN của dân, do dân và vì dân hiện nay cho thấy, trên cơ sở các nguyên tắc được thừa nhận chung của NNPQ, đồng thời từ thực tiễn xã hội nói chung và thực tiễn pháp lý nói riêng để xác định những phương hướng cơ bản...
Description: tr. 23-32
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57599
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3908-1-7205-1-10-20170301.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.