Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57602
Title: Về việc áp dụng điều ước quốc tế và quan hệ thứ bậc giữa điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia
Authors: Nguyễn, Bá Diến
Keywords: Điều ước quốc tế;Quan hệ thứ bậc;Pháp luật quốc gia
Issue Date: 2003
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 19;Số 3
Abstract: Quan hệ thứ bậc giữa Điều ước quốc tế và Pháp luật Quốc gia và việc áp dụng điều ước Quốc tế (chấp nhận hay chuyển hóa - nội luật hóa, các quy phạm điều ước quốc tế) thực chất phản ánh nội hàm của mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia.
Description: tr. 33-40
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57602
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3909-1-7207-1-10-20170301.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.