Nghiên cứu mô hình phân lớp câu hỏi và ứng dụng. Luận văn ThS. Hệ thống thông tin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57605Nghiên cứu mô hình phân lớp câu hỏi và ứng dụng. Luận văn ThS. Hệ thống thông tin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57605