Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57608
Title: Tổng quan về Luật Tài sản
Authors: Ngô, Huy Cương
Keywords: Luật;Luật tài sản
Issue Date: 2003
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 19;Số 3
Abstract: Các học giả ngày nay không thể không thừa nhận rằng, luật tư là một ngành luật cơ bản, trong sự khác biệt với luật công, luôn luôn gắn bó với đời sống thường nhật của con người, và được sinh ra từ mối quan hệ cơ bản và bình thường của con người từ thời thượng cổ...
Description: tr. 41-52
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57608
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3910-1-7209-1-10-20170301.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.