Tìm hiểu việc định tội và quyết định hình phạt từ phương diện là những hoạt động áp dụng pháp luật Hình sự cơ bản của Tòa án

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57614Tìm hiểu việc định tội và quyết định hình phạt từ phương diện là những hoạt động áp dụng pháp luật Hình sự cơ bản của Tòa án

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57614