Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57619
Title: So sánh đối chiếu câu hỏi về mặt ngữ dụng trong tiếng Pháp và tiếng Việt
Other Titles: A comparative Study of French and Vietnamese Questions in terms of pragmatic force
Authors: Đỗ, Quang Việt
Keywords: Tiếng Pháp;Tiếng Việt;Ngữ dụng;Câu hỏi
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 25;Số 2
Abstract: Bài viết này tiếp nối với bài đăng trên Chuyên san Ngoại ngữ, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, số 2 năm 2008 với tiêu đề “So sánh đối chiếu câu hỏi về mặt hình thức trong tiếng Pháp và tiếng Việt”. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả tiến hành so sánh đối chiếu câu hỏi trong hai thứ tiếng nhằm tìm hiểu những tương đồng và khác biệt trên bình diện ngữ dụng và mối liên hệ giữa cấu trúc hình thức và giá trị ngữ dụng trong hai thứ tiếng.
Description: tr. 67-80
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57619
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 25.2.1.pdf
  • Description : 
  • Size : 228.55 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.