Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57621
Title: Thiết kế câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực người học trong dạy học phần Sinh học Vi sinh vật - Sinh học 10 Trung học phổ thông. Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01
Authors: Phan, Thị Hồng Lê
Keywords: Vi sinh vật;Dạy và học;Sinh học;Câu hỏi và bài tập
Issue Date: 2016
Publisher: H. Trường Đại học Giáo dục
Description: 120 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57621
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002604.pdf
  • Description : 
  • Size : 801.16 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.