Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57639
Title: Xây dựng và sử dụng tình huống có vấn đề để dạy học di truyền quần thể và ứng dụng Di truyền học - Sinh học 12, trung học phổ thông. : Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học : 60 14 01 11
Authors: Bùi, Thị Duyên
Keywords: Phương pháp dạy học;Tình huống có vấn đề;Sinh học;Dạy và học
Issue Date: 2016
Publisher: H. Trường Đại học Giáo dục
Description: 104 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57639
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002611.pdf
  • Description : 
  • Size : 687.42 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.