Dạy học giải toán chủ đề “Phương pháp tọa độ trong không gian” nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 12 (Hình học 12 – Cơ bản).

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57641Dạy học giải toán chủ đề “Phương pháp tọa độ trong không gian” nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 12 (Hình học 12 – Cơ bản).

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57641