Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57644
Title: Ngữ dụng học với việc dạy đọc hiểu một văn bản bằng tiếng nước ngoài
Other Titles: Pragmatics and the teaching of reading foreign language texts
Authors: Phạm, Thị Hòa
Keywords: Ngữ dụng học;Dạy đọc hiểu;Văn bản tiếng nước ngoài
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 25;Số 2
Abstract: Đọc hiểu một văn bản không chỉ đơn thuần là quá trình giải mã ngôn ngữ để tìm kiếm ý niệm trong cú pháp và ngữ nghĩa. Để thực sự đọc hiểu được một văn bản, cần thiết phải hiểu được ý niệm mà người tạo ra văn bản muốn biểu đạt trong ngữ cảnh đặc thù và ngữ cảnh đó ảnh hưởng như thế nào đến những gì được đề cập đến. Điều đó có nghĩa là không chỉ vỏ ngôn ngữ mà cả tình huống trong đó ngôn ngữ được sử dụng cũng phải được tính đến. Giúp người học đọc và hiểu sâu, ý thức sâu về ngôn ngữ dùng trong văn bản, làm cho họ sẵn sàng khi tiếp cận văn bản cũng như có được phương pháp đọc hiểu hiệu quả là những công việc cần làm của người giáo viên ngoại ngữ.
Description: tr. 107-111
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57644
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 25.2.5.pdf
  • Description : 
  • Size : 140.01 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.