Vài mẩu giai thoại về câu đối

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57650Vài mẩu giai thoại về câu đối

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57650