Dạy học nguyên lý cực trị cho học sinh trung học phổ thông theo hướng tăng cường khả năng tự học.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57667Dạy học nguyên lý cực trị cho học sinh trung học phổ thông theo hướng tăng cường khả năng tự học.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57667