Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57672
Title: Tinh thần thiền trong tâm kinh bát nhã ba la mật đa( tiếp theo)
Authors: Tuệ Vũ
Trịnh văn Hiến
Keywords: Thiền;Kinh bát nhã;Ba la
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Tinh thần thiền trong tâm kinh bát nhã ba la mật đa : từ vọng tâm duyên khởi vào chân tâm duyên khởi
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/2000; 2 tr. ; TNS10958
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57672
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10958.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.