Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57685
Title: Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học chương: “Phép nhân và phép chia các đa thức”- Đại số 8. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Toán học)
Other Titles: Developing and using objective multiple-choice format questions in teaching chapter: “ polynomial multiplication and division “ – Algebra 8
Authors: Dương, Đặng Phương Hoa
Keywords: Xây dựng;Câu hỏi trắc nghiệm và đo lường giáo dục;Dạy và học;Đại số
Issue Date: 2016
Publisher: H. Trường Đại học Giáo dục
Description: 100 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57685
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002624.pdf
  • Description : 
  • Size : 411.9 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.