Một tấm bia chùa thời Mạc nói về tượng Phật thời Trần

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57696Một tấm bia chùa thời Mạc nói về tượng Phật thời Trần

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57696