Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57712
Title: Nguyễn Ái Quốc với việc lựa chọn con đường cách mạng và sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam - một số đặc điểm chủ yếu
Authors: Đinh Xuân Lý
Keywords: con đường cách mạng,sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 24 (2008)99-105;
Abstract: Thông qua tư liệu lịch sử, bài viết phân tích một số đặc điểm chủ yếu trọng quá trình Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường cách mạng và sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam vào những năm đầu thế kỷ XX. Từ đó,góp phần làm rõ cơ sở hình thành con đường cách mạng Hồ Chí Minh: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và sự sáng tạo của Nguyễn Aí Quốc trong việc sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
Description: Tr. 99-105
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57712
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3399-1-6074-1-10-20161212.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.