Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57727
Title: Vận dụng lý thuyết trường nghĩa vào dạy học đọc hiểu đoạn trích «Vợ chồng A Phủ » của Tô Hoài (Ngữ văn 12, Tập II). Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Ngữ văn): 60 14 01 11
Other Titles: Applying the theory of semantic field to teaching the reading comprehension the passage “Vo chong A phu” by To Hoai (Literature 12, book 2).
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Keywords: Ngữ văn;Phương pháp dạy học;Lí thuyết trường nghĩa;Dạy và học
Issue Date: 2016
Publisher: H. Trường Đại học Giáo dục
Description: 120 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57727
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002629.pdf
  • Description : 
  • Size : 464.38 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.