Đảm bảo tiền vay bằng tài sản của các tổ chức tín dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57746Đảm bảo tiền vay bằng tài sản của các tổ chức tín dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57746