Ý nghĩa, khái niệm, các bộ phận cấu thành, những cơ sở khoa học - thực tiễn của việc hoạch định & nội dung của chính sách hình sự trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57752Ý nghĩa, khái niệm, các bộ phận cấu thành, những cơ sở khoa học - thực tiễn của việc hoạch định & nội dung của chính sách hình sự trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57752