Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57752
Title: Ý nghĩa, khái niệm, các bộ phận cấu thành, những cơ sở khoa học - thực tiễn của việc hoạch định & nội dung của chính sách hình sự trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền
Authors: Lê, Cảm
Keywords: Ý nghĩa, khái niệm;Bộ phận cấu thành;Cơ sở khoa học - thực tiễn;Hoạch định và nội dung
Issue Date: 2002
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 18;Số 2
Abstract: Hiện nay để xây dựng NNPQ đúng với nghĩa của nó ở Việt Nam, việc nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về CSHS của nước ta có ý nghĩa chính trị -xã hội và pháp lý, cũng như ý nghĩa khoa học - thực tiễn rất quan trọng trên các bình diện dưới đây...
Description: tr. 1-11
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57752
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3333-1-5942-1-10-20161208.pdf
  • Description : 
  • Size : 523.42 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.