Hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng khi giải quyết vụ án hình sự trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57754Hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng khi giải quyết vụ án hình sự trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57754