Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57757
Title: Học tiếng Hán bắt đầu từ việc lý giải ý nghĩa văn hoá của những lời chào thông dụng nhất
Authors: Phó, Thị Mai
Keywords: Lời chào;Đặc trưng văn hóa;Văn hóa chào hỏi;Giao thoa văn hóa
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 25;Số 4
Abstract: Học ngoại ngữ là quá trình tiếp thu một ngôn ngữ thứ hai trên nền tảng hoàn thiện của tư duy ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ, cội nguồn văn hóa cùng với các đặc điểm tâm lý, nhân sinh quan và quan niệm giá trị riêng mang tính dân tộc ở người học. Trong quá trình đó, kiến thức về văn hóa của dân tộc bản ngữ với những hàm ý sâu sắc chứa đựng trong ngôn ngữ đóng vai trò rất quan trọng, giúp người học lý giải, thể nghiệm và sử dụng một cách tự nhiên và sinh động ngoại ngữ được học như một công cụ giao tiếp. Từ góc độ khởi nguồn lịch sử, trên cơ sở cứ liệu là ngôn ngữ chào hỏi, chính xác hơn là từ những lời chào thông dụng nhất của tiếng Hán, bài viết khai thác và giới thiệu một số nội dung chính: - Đặc trưng văn hóa và quan niệm giá trị Nho gia thể hiện qua ngôn ngữ xưng hô trong lời chào của tiếng Hán. - Nguồn gốc lịch sử và tư duy văn hóa của dân tộc Trung Hoa phản ánh qua hai lời chào thông dụng nhất “Anh/chị có khỏe không?” và “Đã ăn chưa?”. - Tương quan văn hóa Việt - Hoa và học tiếng Hán bắt đầu từ những câu chào đơn giản của người học ViệtNam.
Description: tr. 230-239
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57757
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 25.4.6.pdf
  • Description : 
  • Size : 355.39 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.