Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57758
Title: Hoàn thiện chế định trách nhiệm hình sự - yếu tố quan trọng để xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí
Trần, Thu Hạnh
Keywords: Chế định trách nhiệm hình sự;Xây dựng nhà nước;Pháp quyền XHCN
Issue Date: 2002
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 18;Số 2
Abstract: Từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII năm 1996, Đảng ta đã đề ra chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân và được khẳng định lại tại Đại hội Đảng lần thứ IX năm 2001. Một trong những nội dung quan trọng của việc xây dựng nhà nước pháp quyền là đảm bảo quyền tự do và các quyền khác của con người - đó là những giá trị cao quý nhất mà nhân loại hướng tới. Pháp luật hình sự nói chung và chế định trách nhiệm hình sự (TNHS) nói riêng là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền con người, là công cụ quan trọng của "nhà nước pháp quyền để đấu tranh chống tội phạm và xử lý nghiêm minh những người phạm tội, để tăng cường pháp chế, và củng cố trật tự pháp luật".
Description: tr. 22-28
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57758
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3335-1-5946-1-10-20161208.pdf
  • Description : 
  • Size : 368.43 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.