Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57766
Title: Một số vấn đề về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại trên thế giới
Authors: Nguyễn, Thị Quế Anh
Keywords: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp;Thương mại;Thế giới
Issue Date: 2002
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 18;Số 2
Abstract: Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường với đặc tính cơ bản là cạnh tranh, vấn đề phân biệt các chủ thể kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Việc cá thể hóa chủ thể kinh doanh và hoạt động kinh doanh của họ là một trong những biểu hiện tiên quyết làm cơ sở cho việc hình thành và củng cố uy tín kinh doanh cũng như mở rộng phạm vi hoạt động của các chủ thể...
Description: tr. 29-36
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57766
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3336-1-5948-1-10-20161208.pdf
  • Description : 
  • Size : 418.6 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.