Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57775
Title: Việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam: cơ hội và thách thức
Authors: Nguyễn, Bá Diến
Keywords: Tổ chức Thương mại thế giới;WTO;Việt Nam;Cơ hội và thách thức
Issue Date: 2002
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 18;Số 2
Abstract: Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng khách quan, diễn ra với tốc độ ngày càng cao, bao trùm hầu hết các lĩnh vực, vừa thúc đẩy hợp tác, vừa tăng sức ép cạnh tranh và tùy thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế. Bản chất của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là tất cả các nền kinh tế quốc gia vận động trong thế tương thuộc lẫn nhau.
Description: tr. 37-49
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57775
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3337-1-5950-1-10-20161208.pdf
  • Description : 
  • Size : 601.89 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.