Tỳ sa môn Thiên Vương (Vaisravana), Sóc Thiên Vương và Phù Đổng Thiên Vương trong Tôn giáo Việt Nam thời Trung cổ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57803Tỳ sa môn Thiên Vương (Vaisravana), Sóc Thiên Vương và Phù Đổng Thiên Vương trong Tôn giáo Việt Nam thời Trung cổ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57803