Vì sao gọi là Đại Thừa và Tiểu Thừa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57824Vì sao gọi là Đại Thừa và Tiểu Thừa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57824