Phát hiện Bia đá thời Trần ở Chùa Nham Nguyệt, tỉnh Bắc Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57863Phát hiện Bia đá thời Trần ở Chùa Nham Nguyệt, tỉnh Bắc Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57863