Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57920
Title: Vai trò của Trung tâm Thông tin - Thư viện trong việc đáp ứng phương thức đào tạo tín chỉ của Đại học Quốc gia Hà Nội
Authors: Bùi Thị Thu Hương
Keywords: Trung tâm Thông tin - Thư viện,đào tạo tín chỉ;công tác thông tin - thư viện
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 23 (2007) 223-230;
Abstract: Trung tâm Thông tin - Thư viện có vai trò quan trọng trong việc đào tạo theo tín chi ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong quá trình dạy và học, vai trò của Thư viện ngày càng tăng lên với hai hướng giáo dục: giáo dục cá nhân và tự học của sinh viên củng với việc cung cấp thông tin đầy đủ và gần nhất tới sinh viên. Mặc khác, các giáo viên cũng là những người sử dụng thư viện. Các như cầu xuât phát tử việc nâng cao trình độ và chất lượng giảng dạy của giáo viên cũng có thể được đáp ứng nhò sử dụng tài liệu và thông tin của Thư viện, điều này đặc biệt quan trọng trong việc biên soạn chương trình giảng dạy theo học chế tín chi hiện nay. Vì vậy, đế đáp ứng ngày càng tốt hơn trong việc phục vụ giảng dạy, học tập của giáo viên và sinh viên theo phương thức đào tạo tín chi, Đại học Quốc gia Hà Nội cần đổi mới tố chức và quản lý công tác thông tin - thư viện theo hướng tăng cường hợp tác, chia sẻ các nguồn lực thông tin; đa dạng hoá các phương thức phục vụ, lăng thời lượng phục vụ (bao gồm cả thư viện ảo)...
Description: tr. 223-230
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57920
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2300-1-4460-1-10-20161115.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.85 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.