Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57927
Title: Nghiên cứu về lối sống: Một số vấn đề về khái niệm và cách tiếp cận
Authors: Phạm Hồng Tung
Keywords: Nghiên cứu về lối sống
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 23 (2007) 271-278;
Abstract: Bài nghiên cứu này đề cập tới một số vân đề trong cách định nghĩa về phạm trù "lối sông" và cách tiếp cận trong nghiên cứu về 101 sông. Trong phần thứ nhất tác giả phân tích môi liên hệ giữa văn hoá và lôi sống theo các chiểu cạnh khác nhau nhằm chi ra sự chổng lân và ranh giới giữa hai thực thể và hai khái niệm trên. Trong phần thứ hai tác giả giới thiệu một số định nghĩa về phạm trù "lối sống" của một số tác giả Việt Nam và nước ngoài. Trên cơ sở phê phán các cách định nghĩa đó, tác giả đề xuất một định nghĩa mới về lối sống, trong đó nhấn mạnh chiều cạnh văn hoá chủ quan và các mối liên hệ đa chiều của lối sống.
Description: tr. 271-278
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57927
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2310-1-4464-1-10-20161115.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.