Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57932
Title: Những đơn vị từ vựng biểu thị tâm lý, ý chí, tình cảm có yếu tố chỉ bộ phận cơ thể người trong tiếng Việt
Authors: Vũ Đức Nghiệu
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 23 (2007) 156-163;
Abstract: Khao sát 198 đơn vị từ vựng biểu thị các trạng thái tâm lý, ý chí, tình cảm của con người có chứa từ chỉ bộ phận cơ thế, bài nghiên cửu này thu được một số kết quả sau đây: a. Trong 198 đơn vị từ vựng đó có 32 từ chi bộ phận cơ thê; 5 từ chỉ chất dịch của cơ thế đã được sử dụng; và 18 nhóm trạng thái tâm lý, ý chí, tình cảm đã được phản ánh. b. Về mặt câu trúc, trong các đơn vị từ vựng được khảo sát ở đây, từ chi bộ phận cơ thể luôn luôn đứng sau vị từ chi trạng thái. c. Các trạng thái tâm lý, ý chí, tình cảm được phản ánh theo hai phương thức: - Miêu tả những biểu hiện ra ben ngoài (mà người ta có thể cảm nhận được) của các trạng thái tâm lý, ý chí, tình cảm đó. - Miêu tả bằng nghĩa hoán dụ. d. Mọt so đạc điểm ngôn ngữ văn hóa thê hiện qua các nguồn ngữ liệu hữu quan cũng đã được phát hiện và so sánh với tư liệu tiếng Nga, tiếng Anh. Vấn đề đặt ra trong nghiên cứu này có thể cung cấp thêm cứ liệu cho ngôn ngữ học tri nhận và có thể tiếp tục được phân tích, lý giải thêm bằng cách tiếp cận của ngôn ngừ học tri nhận..
Description: tr. 156-163
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57932
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2274-1-4418-1-10-20161115.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.