Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57942
Title: Xây dựng chiến lược tăng cường bình đẳng giới trong hoạt động nghiên cứu khoa học ở các trường Đại học ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Tuyết
Keywords: chiến lược tăng cường bình đẳng giới
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 23 (2007) 177-184;
Abstract: Tính đến năm học 2005-2006, giảng viên nữ chiếm 39,5% trong tống giảng viên ờ các trường đại học Việt Nam. Tuy nhiên, sự có mặt của họ ở những vị trí cao về chức danh học hàm, học vị cũng như sự tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học còn rất hạn chê. Bài viết này đề xuất việc xây dựng một chiến lược nhằm tăng cường sự tham gia của giảng viên nữ vào hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đại học. Việc xây dựng và thực hiện đổng bộ sáu giải pháp được nêu trong bài viết này là yếu tố quyết định cho sự thành công trong quản lý hoạt động nghiên cửu khoa học theo định hướng bình đẳng giới.
Description: tr. 177-184
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57942
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2276-1-4422-1-10-20161115.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.