Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57984
Title: Quan hệ giữa hai mệnh đề trong câu điều kiện tiếng Việt
Authors: Nguyễn Khánh Hà
Keywords: mệnh đề trong câu điều kiện
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 23 (2007) 107-115;
Abstract: Bài báo này cố gắng miêu tả một số kiểu quan hệ ngừ nghĩa giữa các mệnh để trong câu điều kiện tiếng Việt, chủ yếu là 3 kiểu: quan hệ nhân quả, quan hệ suy luận và quan hệ hành động ngôn từ. Lý thuyết "điều kiện đủ" do Van der Auvvera khởi xướng được xem là cơ sở cho sự phân tích các quan hệ này. Trong các câu điều kiện nhân quả, các sự tình được miêu tả bởi mệnh đề điều kiện được coi là điều kiện đủ cho sự thi hành những sự tình được miêu tà trong mệnh để chính. Những mối quan hệ này tổn tại trong phạm vi của "thế giới thực", được người nói và người nghe thừa nhận dựa vào tri thức nền của họ. Quan hệ nhân quả trong các câu điều kiện nhân quả ở một SỐ khía cạnh khác với các câu chứa liên từ nhân quá. Một kiểu quan hộ quan trọng khác trong các câu điểu kiện là quan hệ suy luận. Quan hệ này biếu đạt sự suy luận của người nói, và những câu điều kiện chứa đựng nhừng quan hệ kiểu này tổn tại trong lĩnh vực nhận thức, chứ không phải trong lĩnh vực nội dung, chúng kiên kết các trạng thái nhận thức với nhau. Trong kiểu quan hệ này, mệnh đề điều kiện cung cấp một tiền đề, và mệnh để chính đưa ra một kết luận được suy ra từ tiêng để đó. Những quan hệ kiểu này phức tạp về ngữ dụng và phụ thuộc vào nhiều bởi cảnh. Kiều quan hệ thứ ba là quan hệ hành động ngôn từ. Mệnh đề điều kiện của những câu điều kiện chứa quan hệ này có tính độc lập cao, không phụ thuộc vào nội dung của mệnh để chính của chúng, và nội dung mệnh đổ của câu với tư cách là một chinh thể không chứa đựng những tiền ước về tính liên tiếp và tính nhân quả giữa các sự tình được miêu tả.
Description: tr. 117-115
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57984
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2266-1-4402-1-10-20161115.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.