Bức tượng khổng lồ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58061Bức tượng khổng lồ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58061