Giá trị nhân văn trong hoành phi câu đối

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58084Giá trị nhân văn trong hoành phi câu đối

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58084