Hoành phi và câu đối tại phủ Tuy Lý Vương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58096Hoành phi và câu đối tại phủ Tuy Lý Vương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58096