Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58229
Title: Nghiên cứu việc tạo lập, khai thác và bảo quản tài liệu số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
Authors: Vũ, Nguyệt Mai
Keywords: Khoa học thư viện;Thông tin;Thư viện Quốc gia Việt Nam;Tài liệu số
Issue Date: 2009
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của tài liệu số đối với Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG). Nghiên cứu thực trạng của quá trình xây dựng, khai thác và bảo quản tài liệu số nhằm đổi mới hoạt động thông tin thư viện ở TVQG kể từ năm 1986 đến nay trong tất cả các khâu xử lý, biên mục và phục vụ bạn đọc. Rút ra một số nhận xét, đánh giá bộ sưu tập tài liệu số của thư viện trong qua trình sử dụng. Trên cơ sở đó, nêu ra những giải pháp cụ thể về hướng phát triển tài liệu số trong tương lai, xây dựng chính sách số hóa tài liệu, tăng cường cơ sở vật chất và năng lực cán bộ, để nâng cao chất lượng vốn tài liệu số đáp ứng nhu cầu tin cho người đọc ở TVQG
Description: 99 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58229
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01662.pdf
  • Description : 
  • Size : 431.53 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.