Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58240
Title: Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông giai đoạn 1996 - 2006
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Giáo dục phổ thông;Lịch sử Đảng;Phát triển giáo dục;Đảng Cộng sản Việt Nam;Đảng bộ Hà Nội
Issue Date: 2009
Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Abstract: Trình bày một cách hệ thống các chủ trương, chính sách của Đảng bộ thành phố Hà Nội về phát triển giáo dục phổ thông. Nghiên cứu đánh giá tình hình phát triển giáo dục phổ thông ở Hà Nội từ năm 1996-2006. Qua đó rút ra một số nhận xét và kinh nghiệm: đảm bảo sự thống nhất và tính đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện các chủ trương và định hướng chính trị; Nhận thức và thực hiện tốt sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và cách thức quản lý; Thực hiện đa dạng hóa các loại hình trường lớp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ Hà Nội trong việc phát triển giáo dục phổ thông
Description: 123 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58240
Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01665.pdf
  • Description : 
  • Size : 436.87 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.