Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58368
Title: Bước đầu tìm hiểu vì sao có Phật giáo Đại thừa
Authors: Thích Gia Quang
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết tìm hiểu và đi sâu phân tích về Phật giáo Đại thừa: Phật giáo Đại thừa đã kết thừa và phát triển những tư tưởng và hệ thống giáo lý của Phật giáo Bộ phái, mặt khác Phật giáo Đại thừa cũng quay về Phật giáo Nguyên thủy để khám phá, học hỏi và thừa hưởng những tinh hoa của họ để kết tạo thành đạo Phật phát triển thích ứng kịp thời với thời đại
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 4/1998 ; 3 tr. ; TNS10159
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58368
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10159.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.