Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58498
Title: Văn hóa dân gian làng Cảnh Dương : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60
Authors: Phùng, Thị Loan
Keywords: Làng Cảnh Dương;Việt Nam học;Văn hóa dân gian
Issue Date: 2009
Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
Abstract: Khảo sát, miêu tả một số hiện tượng văn hoá dân gian đặc trưng của làng Cảnh Dương. Phân tích, so sánh, tìm ra những nét chung và riêng trong từng hiện tượng văn hoá đồng thời có sự nhận xét, đánh giá những hiện tượng văn hoá đó theo sự diễn trình lịch sử. Từ sự phân tích, so sánh để rút ra những giá trị, đặc trưng của các hiện tượng văn hoá dân gian làng Cảnh Dương, góp phần vào quá trình bảo tồn, làm giàu và phát huy những giá trị các hiện tượng văn hoá đó
Description: 126 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58498
Appears in Collections:IVIDES - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01885.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.