Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58499
Title: Khảo sát địa danh đường phố ở Hà Nội : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60
Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương
Keywords: Hà Nội;Không gian văn hoá;Việt Nam học;Đường phố;Địa danh
Issue Date: 2009
Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
Abstract: Trình bày lý thuyết về địa danh và vấn đề nghiên cứu địa danh ở Hà Nội. Nghiên cứu một số nét khái quát về không gian văn hóa Thăng Long – Hà Nội: Đặc trưng về địa lý, địa hình,dân cư, tộc người, phương ngữ, văn hóa. Tìm hiểu về Phương thức định danh và cấu tạo địa danh đường phố ở Hà Nội. Nghiên cứu về nguồn gốc và quá trình biến đổi địa danh đường phố Hà Nội. Qua đó phân tích nguyên nhân biến đổi, mất đi của địa danh đường phố dưới góc độ không gian và thời gian, Hán Việt hóa, kỵ húy, hiện thực và in ấn. Tìm hiểu một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa liên quan đến địa danh. Đồng thời góp phần hình dung diện mạo không gian văn hóa Thăng Long – Hà Nội qua địa danh đường phố
Description: 95 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58499
Appears in Collections:IVIDES - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01886.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.89 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.