Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58545
Title: Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" (1995 - 2005)
Authors: Nguyễn, Thị Dung Huyền
Keywords: Lịch sử Đảng;Đường lối lãnh đạo;;Đảng bộ tỉnh Nghệ An;Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Abstract: Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Phân tích nội dung và yêu cầu của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”. Phân tích chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ Nghệ An trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong những 1995-2005. Tổng kết và rút ra một số kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tỉnh ủy Nghệ An lãnh đạo toàn dân thực hiện cuộc vận động.
Description: 116 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58545
Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01910.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.