Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58683
Title: Đảng Bộ tỉnh Nam Định lãnh đạo giải quyết việc làm từ năm 1997 đến 2006
Authors: Phạm, Thị Thanh Huyền
Keywords: Giai đoạn 1997-2006;Lịch sử Đảng;Việc làm;Đảng bộ tỉnh Nam Định
Issue Date: 2010
Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Abstract: Nghiên cứu yêu cầu khách quan để Đảng bộ tỉnh Nam Định lãnh đạo thực hiện vấn đề giải quyết việc làm. Làm rõ qúa trình Đảng bộ tỉnh Nam Định vận dụng chủ trương của Đảng, Nhà nước về vấn đề giải quyết việc làm, định ra chủ trương chính sách và chỉ đạo thực hiện trên địa bàn của tỉnh. Đánh giá những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm từ trong quá trình lãnh đạo thực hiện giải quyết việc làm của Đảng bộ tỉnh Nam Định
Description: 144 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58683
Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01953.pdf
  • Description : 
  • Size : 967.66 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.