Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58685
Title: Liên minh giữa công nhân và tri thức ở tỉnh Nam Định trong thời kỳ hội nhập
Authors: Phan, Thị Diễm
Keywords: Chủ nghĩa xã hội khoa học;Công nhân;Nam Định;Nông dân;Trí thức
Issue Date: 2010
Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Abstract: Tìm hiểu những quan điểm của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về liên minh giữa công nhân với nông dân và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa nói chung và Việt Nam nói riêng. Khảo sát và phân tích thực tiễn việc tiến hành liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức ở Nam Định gắn với thực trạng liên minh này ở nước ta hiện nay. Đề xuất phương hướng và những giải pháp nhằm tăng cường liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức ở tỉnh Nam Định trong thời gian tới
Description: 93 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58685
Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01954.pdf
  • Description : 
  • Size : 709.54 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.