Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58836
Title: Vai trò của việc giảng dạy các môn lý luận chính trị đối với việc hình thành thế giới quan khoa học cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Nam Định
Authors: Nguyễn, Văn Long
Keywords: : Cao đẳng Sư phạm Nam Định;Lý luận chính trị;Thế giới quan;Triết học
Issue Date: 2010
Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Abstract: : Nghiên cứu vai trò của thế giới quan khoa học đối với con người nói chung, sinh viên nói riêng, vai trò của của việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị với việc hình thành thế giới quan khoa học; chỉ ra thực trạng và quy trình giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho sinh viên CĐSP Nam Định, từ đó đề xuất một số phương hướng và giải pháp giáo dục thế giới quan khoa học cho sinh viên CĐSP Nam Định trong giai đoạn hiện nay.
Description: 106 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58836
Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01961.pdf
  • Description : 
  • Size : 970.8 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.