Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58845
Title: Vai trò của gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở tỉnh Cao Bằng hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Vân Chi
Keywords: Cao bằng;Giáo dục gia đình;Giáo dục trẻ em;Triết học
Issue Date: 2010
Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Abstract: Làm rõ những vấn đề lý luận về vai trò của gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tiến hành khảo sát và phân tích thực trạng về những nội dung cơ bản của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong gia đình ở tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất những giải pháp kiến nghị để nhằm nâng cao vai trò của gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở tỉnh Cao Bằng
Description: 108 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58845
Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01965.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.