Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58951
Title: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các doanh nghiệp chế biến tại tỉnh Vĩnh Long
Authors: Thái, Văn Tào
Keywords: Quản lý khoa học;;Doanh nghiệp;Nghiên cứu khoa học;Vĩnh Long
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về khái niệm biên, phân loại nghiên cứu và triển khai (R&D), cũng như trình bày hệ thống đổi mới quốc gia. Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu về hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và thực trạng, nhu cầu tổng quan của doanh nghiệp tỉnh vĩnh Long nói riêng. Đưa ra những đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp đối với Nhà nước. Phân tích thực trạng, nhu cầu hoạt động R&D của doanh nghiệp chế biến Vĩnh Long như: Trình độ; nghiên cứu, triển khai và phát triển công nghệ; một số nguyên nhân hạn chế của việc đầu tư vào KH&CN của các doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các doanh nghiệp chế biết tại tỉnh Vĩnh Long: Hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đổi mới hệ thống công nghệ tại doanh nghiệp thuộc tầm vĩ mô; Hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đổi mới hệ thống công nghệ tại doanh nghiệp thuộc tỉnh Vĩnh Long; Những cơ chế và giải pháp thực hiện khuyến nghị ban hành, nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, triển khai và đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp chế biến tỉnh Vĩnh Long
Description: 137 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58951
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01989.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.